شرکت اندیشه بایسته تجارت

motors

Motors

Low Speed

High Speed

Motors

موتوری قابل اعتماد و ضرروری برای شما

سری موتورهای MK-dent یکی از بزرگترین موتورهای موجود در بازار دندانپزشکی است.
موتورهای الکتریکی و هوا با چندین اتصال لوله در دسترس هستند.

بسته به تنظیمات فعلی شما، موتورهای هوا با اتصال 4 سوراخه Midwest یا 2 سوراخ Borden در دسترس هستند و بدون یا با لوله های آب خارجی یا داخلی عرضه می شوند.